รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 3 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 13 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 20-02-2562 - 22-02-2562---3
2 18-02-2562 - 18-02-2562---1
3 04-01-2562 - 04-01-2562---1
4 11-12-2561 - 14-12-2561---4
รวม 0 0 0 9

กลับสู่หน้าหลัก