รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 27-09-2561 - 28-09-2561---2
2 25-07-2561 - 26-07-2561---2
3 10-05-2561 - 11-05-2561---2
4 20-04-2561 - 20-04-2561---1
รวม 0 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก