รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 06-09-2560 - 06-09-2560---1
2 05-09-2560 - 05-09-2560-1--
3 17-08-2560 - 18-08-2560---2
4 26-05-2560 - 26-05-2560-1--
5 11-05-2560 - 11-05-2560---1
6 09-05-2560 - 09-05-2560-1--
7 15-02-2560 - 17-02-2560---3
8 23-01-2560 - 25-01-2560---3
รวม 0 3 0 10

กลับสู่หน้าหลัก