รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว พรทิพย์ น้อยอามาตย์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 27-09-2559 - 30-09-2559---4
2 29-07-2559 - 31-07-2559---3
3 11-07-2559 - 13-07-2559---3
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก