รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 18-02-2562 - 18-05-2562--90-
2 11-02-2562 - 15-02-2562---5
3 14-01-2562 - 16-01-2562---3
4 03-12-2561 - 04-12-2561---2
รวม 0 0 90 10

กลับสู่หน้าหลัก