รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 20-08-2561 - 20-08-2561---1
2 23-07-2561 - 23-07-2561---1
3 11-06-2561 - 11-06-2561---1
4 08-01-2561 - 09-01-2561---2
5 27-11-2560 - 27-11-2560---1
6 16-10-2560 - 17-10-2560---2
รวม 0 0 0 8

กลับสู่หน้าหลัก