รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 19-09-2560 - 20-09-2560---2
2 21-08-2560 - 22-08-2560---2
3 26-07-2560 - 27-07-2560---2
4 12-06-2560 - 13-06-2560---2
5 14-11-2559 - 15-11-2559---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก