รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 24-10-2562 - 25-10-2562---2
รวม 0 0 0 2

กลับสู่หน้าหลัก