รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว เทียนทอง เนตรขันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 21-09-2559 - 23-09-2559---3
2 21-07-2559 - 22-07-2559---2
3 03-05-2559 - 04-05-2559---2
4 11-12-2558 - 11-12-2558---1
5 26-10-2558 - 27-10-2558---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก