รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 03-01-2561 - 03-01-2561---1
รวม 0 0 0 1

กลับสู่หน้าหลัก