รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 21-08-2560 - 25-08-2560---5
2 31-05-2560 - 02-06-2560---3
3 24-04-2560 - 24-04-2560---1
4 15-03-2560 - 15-03-2560---1
5 01-02-2560 - 01-02-2560---1
รวม 0 0 0 11

กลับสู่หน้าหลัก