รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จริยาณี ศรีจันทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 07-09-2559 - 09-09-2559---3
2 07-03-2559 - 09-03-2559---3
3 01-03-2559 - 02-03-2559-2--
4 27-11-2558 - 27-11-2558-1--
รวม 0 3 0 6

กลับสู่หน้าหลัก