รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ
ตำแหน่ง เภสัชกร
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 22-05-2562 - 19-08-2562--90-
2 17-05-2562 - 21-05-256222---
3 28-03-2562 - 11-04-256210---
4 08-03-2562 - 08-03-2562-1--
5 01-03-2562 - 01-03-2562---1
6 25-02-2562 - 25-02-2562-1--
7 08-02-2562 - 08-02-2562---1
8 07-02-2562 - 07-02-2562-1--
9 02-01-2562 - 07-01-2562---4
10 27-12-2561 - 28-12-2561---2
11 01-11-2561 - 09-11-25617---
12 24-10-2561 - 31-10-25616---
รวม 45 3 90 8

กลับสู่หน้าหลัก