รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ
ตำแหน่ง เภสัชกร
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 31-07-2561 - 01-08-2561---3
2 01-06-2561 - 04-06-2561---2
3 30-04-2561 - 30-04-2561---1
4 11-01-2561 - 11-01-2561---1
5 15-12-2560 - 15-12-2560---1
6 27-11-2560 - 27-11-2560---1
7 12-10-2560 - 12-10-2560---1
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก