รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ
ตำแหน่ง เภสัชกร
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 25-08-2560 - 25-08-2560---1
2 27-03-2560 - 29-03-2560---3
3 10-02-2560 - 10-02-2560---1
4 03-02-2560 - 03-02-2560---1
5 15-12-2559 - 15-12-2559---1
6 13-12-2559 - 13-12-2559---1
7 17-11-2559 - 18-11-2559---2
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก