รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จุฑาลักษณ์ แตงฮ่อ
ตำแหน่ง เภสัชกร
กลุ่มงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 22-09-2559 - 23-09-2559---2
2 09-09-2559 - 09-09-2559---1
3 29-08-2559 - 29-08-2559---1
4 19-08-2559 - 19-08-25591---
5 08-07-2559 - 08-07-2559---1
6 01-07-2559 - 01-07-25591---
7 28-01-2559 - 29-01-2559---2
รวม 2 0 0 7

กลับสู่หน้าหลัก