รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อ-นามสกุล นาย วิพจน์ สุขใจ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 3 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 13 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 26-09-2562 - 27-09-2562---2
2 29-08-2562 - 30-08-2562---2
3 15-07-2562 - 15-07-2562---1
4 10-05-2562 - 10-05-2562---1
5 29-10-2561 - 30-10-2561---2
รวม 0 0 0 8

กลับสู่หน้าหลัก