รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาย วิพจน์ สุขใจ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 21-08-2561 - 21-08-2561---1
2 13-07-2561 - 13-07-2561---1
3 11-05-2561 - 11-05-2561---1
4 19-04-2561 - 19-04-2561---1
5 08-03-2561 - 08-03-2561---1
6 31-01-2561 - 31-01-2561-1--
7 22-01-2561 - 22-01-2561-1--
8 30-10-2560 - 31-10-2560---2
รวม 0 2 0 7

กลับสู่หน้าหลัก