รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นาย วิพจน์ สุขใจ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 01-08-2560 - 01-08-2560-1--
2 22-05-2560 - 26-05-2560---5
3 10-02-2560 - 10-02-2560-1--
4 21-11-2559 - 25-11-2559---5
5 31-10-2559 - 02-11-25593---
รวม 3 2 0 10

กลับสู่หน้าหลัก