รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2559
ชื่อ-นามสกุล นาย วิพจน์ สุขใจ
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 06-06-2559 - 10-06-2559---5
2 07-03-2559 - 11-03-2559---5
รวม 0 0 0 10

กลับสู่หน้าหลัก