รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อ-นามสกุล นางสาว ศิรารัตน์ สมทอง
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงาน กลุ่มการพยาบาล

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 0 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 10 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน
1 07-05-2561 - 08-05-2561---2
2 17-07-2560 - 21-10-2560--90-
3 11-07-2560 - 14-07-2560---4
4 08-05-2560 - 14-05-2560-3--
5 13-12-2559 - 13-12-2559---1
รวม 0 3 90 7

กลับสู่หน้าหลัก