ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2563
2 นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2562
3 นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2561
4 นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2560
5 นาง นันทะภรณ์ วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2559

จำนวนทั้งหมด:5  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก