ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2562
2 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2561
3 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2560
4 นางสาว สุภาวดี วิไชยวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2559

จำนวนทั้งหมด:4  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก