ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน ปีงบประมาณ
1 นาง กัญจนพร แกบสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2563
2 นาง กัญจนพร แกบสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานสุขภาพชุมชน 2562

จำนวนทั้งหมด:2  แถว   หน้า 1 / 1

 [1] 

กลับสู่หน้าหลัก